C/ Constitució. Barcelona

Edifici plurifamiliar de 13 habitatges, locals i aparcament

Informació de projecte

Càrrec Treball de pràctiques universitàries, Plànols de replanteig, Amidaments, Control d’execució

Descripció del projecte

Edifici plurifamiliar de 13 habitatges, locals i aparcament

C/ Constitució 118. Barcelona