Pl. Concòrdia. Barcelona

Edifici plurifamiliar de 12 habitatges, locals i aparcament

Informació de projecte

Càrrec Treball de pràctiques universitàries, Plànols de replanteig, Amidaments, Control d’execució

Descripció del projecte

Edifici plurifamiliar de 12 habitatges, locals i aparcament

Pl. Concòrdia 14-15. Barcelona