EXECUCIÓ D'OBRA

 • Direcció d’execució d’obres
 • Gestió integral d’obra
 • Cap d’obra
 • Control de qualitat de materials

SEGURETAT I SALUT

 • Coordinació de seguretat i salut
 • Redacció d’estudis i plans de seguretat i salut

PROJECTES

 • Projectes de reforma i rehabilitació
 • Projectes de parcel·lació
 • Projectes d’activitats
 • Projectes d’enderroc

ALTRES

 • Tràmits administratius
 • Estat d’amidaments
 • Aixecament de plànols
 • Dictàmens
 • Certificats i cèdules d’habitabilitat
 • Sol·licitud i tràmits de subvencions
 • Informes tècnics
 • Estudis d’eficiència energètica
 • Certificats d’eficiència energètica